Domů Ekonomika MPO informova...

MPO informovalo vládu o programu EXPANZE na podporu malých a středních podnikatelů

0

Ministerstvo průmyslu a obchodu pod řízením předsedy vlády Bohuslava Sobotky předložilo vládě informaci o záměru uzavřít s Českomoravskou záruční s rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB) dohodu o vytvoření a správě Úvěrového fondu E 2016 a dohodu o vytvoření a správě Záručního fondu E 2016 pro realizaci programu EXPANZE, zařazeného do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem spolupráce je správa a provádění finančních nástrojů pro podporu malých a středních podnikatelů. Program podpory EXPANZE byl již schválen usnesením vlády, navržená alokace programu za celé programovací období 2014 – 2020 činí přibližně 8,8 mld. Kč. Program je zaměřen na podporu investic pro malé a střední podnikatele, na rozvoj podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových malých a středních podniků.

Dva druhy finančních nástrojů

Program podpory EXPANZE zahrnuje dva druhy finančních nástrojů – poskytování záruky a zvýhodněné úvěry. ČMZRB bude malým a středním podnikům poskytovat zvýhodněné úvěry a vydávat záruční listiny k úvěrům poskytnutým komerčními bankami, zajišťovat jejich administraci, správu, kontrolu a vymáhání až do úplného splacení zvýhodněných úvěrů.

Vertikální spolupráce je možná za podmínek dle novelizovaného zákona o zadávání veřejných zakázek. Předmětem vertikální spolupráce budou činnosti definované v „Dohodě o vytvoření a správě Úvěrového fondu E 2016“ a „Dohodě o vytvoření a správě Záručního fondu E 2016“, které budou uzavřeny mezi MPO a ČMZRB. Dohody o financování se plánují uzavřít na dobu neurčitou, resp. budou ukončeny až po splacení všech poskytnutých úvěrů.