Domů Legislativa Dávky budou n...

Dávky budou nově vyplácet úřady práce, obce se obávají přesunu úředníků

Změnu systému v poskytování sociálních dávek plánuje od začátku roku 2012 ministerstvo práce a sociálních věcí. Od ledna tak nebudou sociální dávky vyplácet úředníci sociálních odborů na obecních a městských úřadech, ale úřady práce, které budou rozhodovat o všech dávkách.

„K 1. lednu 2012 Úřad práce ČR převezme systémy dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek pro osoby se zdravotním pojištěním a příspěvku na péči,“ potvrdila Marie Sumcová ze sociálního odboru kroměřížské radnice.

Součástí reformy je i tzv. „automatický přechod“ všech zaměstnanců, kteří vykonávají danou agendu. Celá reforma ale zatím nemá úplně konkrétní podobu. Obce zatím neznají klíč, podle kterého se bude přesun provádět, ani neví, co budou dělat úředníci, kteří jim zůstanou. Obávají se proto kolapsu a chaosu na úřadech.

„ Menší část úředníků, kteří agendu vykonávali, by měla být převedena pod nového zaměstnavatele, ovšem s větší částí úředníků stávajícího sociálního odboru se bude město muset vypořádat samo, což s sebou přináší i otázku případného propouštění. Na bedrech zadluženého města tak v současné době zůstává viset nejen otázka, jak personální problémy vyřešit, ale také kde nalézt finanční prostředky spojené s odchodem pracovníků,“ vysvětluje obavy Pavel Zrna, mluvčí kroměřížské radnice.

Definitivní odpovědí na nejasnosti bude až konečná podoba reformy. Svaz měst a obcí mezitím apeluje na vedení obcí, aby se svých zaměstnanců v sociální oblasti nezbavovali, neboť mohou být pověření výkonem nové důležité kompetence – sociální prací.

„Souhrnně lze konstatovat, že sjednocení výplaty dávek přináší pozitivní změny jak pro klienty tak i správce systému,“ uvádí materiál, který ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek předložil vládě. Dostupnost služeb podle něj od příštího roku bude zajištěna nad rámec dnešního stavu. Na kterémkoli ze 423 kontaktních pracovišť úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezdních pracovišť ÚP, které také budou od 1. ledna agendu zajišťovat, bude možné vyřídit veškeré služby – jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením.

Úřady práce v současné době působí ve 423 pracovištích, ale 94 z nich zajišťuje pouze agendu zaměstnanosti, 147 pouze agendu státní sociální podpory a 148 obě agendy. Nepojistné sociální dávky (dávky hmotné nouze) jsou nyní vypláceny ve 415 sídlech obecních úřadů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí modelový případ v dnešním systému a náhled do stavu po 1. 1. 2012. Jako příklad může sloužit situace klienta v jedné obci s cca 7 000 obyvateli, která je současně pověřeným obecním úřadem.

Klient: 45 let, ženatý, 2 děti, závažné postižení zraku, evidován jako uchazeč o zaměstnání

V současné době komunikuje:

  • Dávky pomoci v hmotné nouzi – ve „své“ obci (obecní úřad)
  • Dávky sociální péče pro osoby se ZP – v „jiné“ obci s rozšířenou působností (obecní úřad)
  • Příspěvek na péči – v „jiné“ obci s rozšířenou působností (obecní úřad)
  • Dávky SSP – kontaktní pracoviště ÚP v obci s rozšířenou působností (ÚP)
  • Zaměstnanost – kontaktní pracoviště ÚP v obci s rozšířenou působností (ÚP)

Po 1. lednu 2012:

  • Veškeré agendy zajistí kontaktní pracoviště ÚP, které v případě větší vzdálenosti svého sídla od bydliště klienta zajistí služby pro klienta prostřednictvím detašovaných pracovišť.
  • Agendy současně může zajistit kterékoliv jiné pracoviště ÚP v daném kraji, a to díky jednotnému informačnímu systému
  • Na základě závěrů analýzy územní dostupnosti bylo identifikováno, že v případě 26 obecních úřadů obcí vykonávajících v současnosti dávkové agendy by mohla být dostupnost úřadu práce pro klienty zhoršená.
  • „Při hodnocení dostupnosti jsme se řídili limitem deseti kilometrů. Do této vzdálenosti budou mít všichni možnost vyřídit si své záležitosti na úřadu práce. V 26 obcích, kde bychom tuto podmínku nesplnili, budeme služby zajišťovat výjezdními a detašovanými pracovišti,“ vysvětluje ministr práce.

Výjezdní pracoviště

Po dohodě s obcí nebo jiným vhodným subjektem veřejné správy budou zajištěny dočasné prostory ke komunikaci s klienty ÚP ve frekvenci 1x týdně.

Detašované pracoviště 1

Po dohodě s obcí nebo jiným vhodným subjektem veřejné správy budou zajištěny stálé prostory ke komunikaci klienty ÚP ve frekvenci 2x týdně.

Detašované pracoviště 2

Po dohodě s obcí nebo jiným vhodným subjektem veřejné správy budou zajištěny prostory k zajištění komunikace s klienty ÚP každý pracovní den. (Zde je variantou také možnost zřízení kontaktního pracoviště ÚP, dle aktuální situace v dané lokalitě.)

Sjednocením dávkových agend v rámci Sociální reformy I. tak dochází podle ministerstva ke zvýšení komfortu klientů z hlediska územní dostupnosti. Tento krok má také přinést možnost efektivnějšího řízení a administrace dávek i lepší kontrolovatelnost využití prostředků státu. „Provoz státu bude v tomto směru jednoduše levnější. Zároveň budeme mít lepší přehled o vyplácených prostředcích státu, stejně jako možnost efektivnější kontroly oprávněnosti čerpání dávek,“ říká Jaromír Drábek.

Také obecním a krajským úřadům bude zajištěn vstup do informačního systému úřadů práce, a to za účelem aktivního zaznamenávání poznatků o klientech (např. podněty ke kontrole, podklady pro objektivní rozhodování o dávkách, návrhy na zahájení řízení z moci úřední). Obce a kraje budou moci efektivně pracovat s lidmi, kteří mají problémy zvládat své životní situace.