Domů Ekonomika Čerpání evrop...

Čerpání evropských fondů: Tečka za programovým obdobím 2007-2013

dotace

Česká republika využila 96,4 % vyjednaných prostředků pro programové období 2007-2013. Konkrétně se jednalo o 24,8 mld. EUR z přidělených 25,8 mld. EUR. Minulý týden odeslala Česká republika závěrečné dokumenty za všechny programy do Bruselu. Přínosy podpořených projektů se úspěšně promítají do každodenního života naprosté většiny obyvatel ČR.

„Přínosy projektů podpořených z evropských fondů jsou vidět doslova na každém kroku,“ uvedla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro řízení sekce evropských fondů a mezinárodních vztahů. “Investice z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj tvořily v letech 2007-2013 v České republice 34 % všech vládních kapitálových investic a podílely se na ročním růstu českého HDP ve výši 2 %,“ dodala Letáčková.

Díky investicím v oblasti životního prostředí se vybudovalo 4 526 km nových kanalizačních řadů a postavilo se nebo modernizovalo 147 čistíren odpadních vod.  Nově je více než 600 tisíc domácností připojeno na vodovody a moderní kanalizaci, což přispívá ke kvalitnějšímu životnímu prostředí v České republice.  Jen v povodí Vltavy došlo ke snížení znečistění vody u některých čistíren o desítky procent, a to i v situaci, kdy se znečištění měří ve vzdálenosti několika kilometrů od dané čistírny.  Podporu z evropských fondů získalo 90 % základních a 75 % středních škol. Projekty byly zaměřené na zlepšení podmínek pro vzdělávání, zejména ve čtenářské a informační gramotnosti, matematiky, výuky cizích jazyků a dále pak na vybavení učeben a laboratoří přírodních věd, nebo na využívání ICT.

Pomohly překonat krizi

Prostředky evropských fondů pomohly mnoha podnikům překonat období ekonomické krize v letech 2008 a 2009. Projekty firem zaměřené na inovace a vývoj nových produktů pomohly udržet více pracovních míst (např. formou zkrácených úvazků), než srovnatelné nepodpořené firmy. Díky politice soudržnosti a desítkám tisíc podpořených projektů se podařilo vytvořit více než 94 tisíc nových pracovních míst, z toho více než 6 tisíc v oblasti výzkumu.

Evropské fondy v ČR výrazně přispěly k modernizaci dopravy. Díky investici do vozového parku se stala železnice atraktivnější pro cestující. Např. v regionu Střední Čechy došlo ke zvýšení počtu cestujících přepravených veřejnou hromadnou dopravou o 10 %, v regionu Moravskoslezska došlo k významnému nárůstu podílu bezbariérových vozidel u některých typů až na dvojnásobek a celková produkce emisí klesla průměrně přibližně o polovinu.

Podrobné informace o jednotlivých projektech naleznete v Seznam příjemců, pro hledání podpořených projektů i ve vašem okolí můžete využít Mapu projektů. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo i informační kampaň Kazdydenpomahame.eu.