Domů Dění v regionech Obce v Pobečv...

Obce v Pobečví podpořily novou protipovodňovou koncepci

Patnáct měst a obcí podél 40 kilometrového úseku řeky Bečvy může mít vybudovánu komplexní protipovodňovou ochranu. Kolem 110 tisíc lidí, kteří mají ještě v živé paměti povodeň z roku 1997, má reálnou šanci být v dohledné době chráněno až před padesátiletou vodou. V případě výstavby poldru Teplice pak před více než stoletou.

Pobečví – Zástupci státního podniku Povodí Moravy a měst i obcí podél řeky Bečvy předložili Ministerstvu zemědělství reálný plán, jak ochránit toto území před povodněmi. Po několika měsících projednávání vzešla na svět Studie odtokových poměrů v Pobečví. Ta by se mohla stát „scénářem“ na budování komplexní ochrany tohoto území. Řešení se tak dočkají například města Přerov, Hranice nebo Lipník nad Bečvou. Účinně se podle této studie může bránit před povodněmi i dalších dvanáct obcí podél toku.

„U některých důležitých staveb jsme přitom už od prvních jednání postoupili do dalších fází přípravy. Aby však byly jednotlivé stavby dotažené do konce, je zapotřebí, aby spolupracovali nejen zástupci jednotlivých obcí, ale zejména občané. Bohužel i kvůli nesouhlasu jedinců se mnohé stavby ochraňující tisíce lidí dosud nemohly realizovat,“ připomnělgenerální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.

Přehledná mapa opatření ZDE

Proto odborníci zpracovávali studii v úzké spolupráci s dotčenými obcemi i s dalšími subjekty. „Na rozdíl od jiných podobných materiálů zde navrhli jednotlivá opatření již s ohledem na územně plánovací dokumentace, vedení inženýrských sítí i další možné střety, například majetkoprávní. Navrhovaná opatření by tak měla mít reálnou šanci na realizaci v nejbližších letech,“ doplnil ředitel závodu Horní Morava David Fína.

Také proto drtivá většina obcí projednaný návrh Povodí Moravy podporuje. Ukazuje to i dotazníkový průzkum, kdy jednotliví zástupci potvrdili, že opatření ve Studii jsou v souladu s jejich představami, možnostmi i územním plánem.

13 opatření pro Přerov

„Souhlasíme s návrhem těchto protipovodňových opatření. Jsou v souladu s naším požadavkem, jak v dohledné době reálně ochránit město Přerov před povodněmi. Na našem území by se tak mělo postavit třináct staveb,“ potvrdil náměstek primátora města Přerov Michal Zácha.

Základní údaje o studii a navrhovaných opatřeních

  • Navržený průtok bez poldru Teplice: 750 m3/s v Dluhonicích . Nad hladinou tohoto průtoku má každé jednotlivé opatření ještě bezpečnostní převýšení 40 cm (zídky) a min. 50 cm (hráze). Pro informaci – při povodni v roce 2010 byl v Dluhonicích naměřen kulminační průtok 724m3/s.
  • Obce, které byly zahrnuty do studie Pobečví: Ústí, Černotín, Teplice nad Bečvou, Hranice, Jezernice, Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Osek nad Bečvou, Oldřichov, Grymov, Prosenice, Přerov, Rokytnice, Troubky, Císařov
  • Odhadované náklady (bez poldru Teplice): 1,4 mild. Kč

První z nich už radnice představila občanům. Vzniknout by měla protipovodňová zídka na nábřeží Edvarda Beneše. „Nutno podotknout, že toto protipovodňové opatření bylo na základě veřejné diskuse s občany posunuto na protější stranu chodníku a tudíž jeho provedení již tak výrazně nezasáhne do krajinného rázu části centra. Jsme si vědomi toho, že budování protipovodňové ochrany na řece Bečvě bude rozvrstveno do několika let. Budeme se snažit spoluobčanům vysvětlit, že být mezi prvními při stavbě není negativum, nýbrž pozitivum,“ zdůraznil Zácha.

Jedním z dalších opatření je například vybudování záchytného profilu plavenin nad Přerovem. Do tohoto umělého meandru koryta se tak budou zachytávat kmeny stromů či jiné plovoucí předměty. Při povodni se budou nebezpečné plaveniny lépe odstraňovat a neohrozí tak mosty ve městě.

Dále by se měly budovat i zídky a ochranné valy kolem průmyslových areálů, hlavní trafostanice v Dluhonicích, ale i v jiných ohrožených částech města. V plánu je také rozšíření a prohloubení koryta na pravém břehu pod železničním mostem. Průtok vody zlepší i prohrábka koryta na délce asi 2,2 kilometru či snížení pravostranné bermy pod železniční vlečkou v délce asi 1,5 kilometru. „Soubor těchto opatření by měl i bez suchého poldru v Teplicích ochránit s rezervou Přerov před padesátiletou vodou. Dnes přitom koryto Bečvy zvládne v některých místech převést vodu jen asi dvacetiletou,“ dodal ředitel David Fína.

Rozšíření jezu v Hranicích

Podobná řešení se navrhují i v dalších městech a obcích. V Hranicích je tak již nyní připravena dokumentace pro územní rozhodnutí kvůli rozšíření jezu včetně rybího přechodu. „Chceme vybudovat třetí pole jezu, což zvýší jeho kapacitu asi o polovinu. V plánu je i stavba zhruba 1,5 kilometru nových zídek a hrází a navýšení dosavadních zdí,“ přiblížil David Fína.

V Lipníku se chystá stavba 1,3 kilometru dlouhé hráze

Další podobná opatření se připravují také v Lipníku nad Bečvou. Město spolu s Povodím Moravy chystá stavbu ochranné hráze o délce asi 1,3 kilometru a výšce maximálně 2,5 metru. Stát by měla na jižní straně města. Přilehlé nemovitosti tím budou ochráněny před stoletou vodou.

Podle starosty Lipníku nad Bečvou Miloslava Přikryla město usiluje o vybudování účinné ochrany města už několik let. „Nejčastěji však narážíme na nadměrné požadavky občanských sdružení, hájících zájmy ochrany přírody. Největší problémy nastávají při obnově kapacity koryta Bečvy těžbou štěrkových nánosů. Tyto organizace prodlužují řízení a brání provedení těchto základních protipovodňových opatření,“ řekl Miloslav Přikryl.

Povodí Moravy zpracovalo návrhy protipovodňové ochrany i pro další obce, například Rokytnici, Císařov, Teplice nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Rybáře či Troubky. „U poslední zmiňované obce čekáme na předložení variantního řešení. To si zastupitelé obce zadali vypracovat poprvé loni na jaře,“ dodal generální ředitel Radim Světlík.

Poldr Teplice dokáže tuto ochranu zvýšit na více než stoletý průtok.

  • Místo a plocha: horní tok Bečvy; Teplice nad Bečvou, Skalička; 700 hektarů
  • Objem zadržované vody: 35 milionů m³
  • Délka a max. výška hrází: 6,8 kilometru, 12,5 metru
  • Chrání území: o ploše 5800 hektarů
  • Cena: 2,3 miliardy korun
  • Možný termín zahájení stavby: rok 2013-2014
  • Délka stavby: dva až tři roky

Přírodě blízká opatření mimo obce

Kromě těchto staveb v zastavěných územích počítá studie i s budováním takzvaných přírodě blízkých úprav mimo osídlené části. „Tato místa hodláme upravit tak, aby se podpořila přirozená činnost řeky. Chceme, aby se do těchto projektů zapojila i nezisková organizace Unie pro řeku Moravu formou své revitalizační studie. První podklady, ze kterých bychom mohli vycházet, však můžeme očekávat nejdříve v druhé polovině tohoto roku. Jejich realizace pak bude věcí dalších jednání se všemi dotčenými stranami,“ uvedl manažer projektu Pobečví Jiří Zedníček.