Domů Dění v regionech Více než mili...

Více než miliarda korun podpoří rozvoj česko-slovenského příhraničí

V rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika bylo schváleno 76 projektů umožňujících další rozvoj česko-slovenského příhraničí. Výše podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj činí 38,7 mil. EUR, což je přibližně miliarda českých korun. Projekty byly schváleny na zasedání Monitorovacího výboru, který se konal minulý týden v Brně. Podpořeny byly projekty zaměřené na zachování a podporu kulturního a přírodního dědictví příhraničí, obnovu a ochranu biodiverzity, podporu ekosystémových služeb, podporu přeshraniční spolupráce a projekty zlepšující možnost pracovního uplatnění díky vzdělávání cílenému na potřeby trhu práce.

„Pomáháme rozvíjet spolupráci mezi Českou republikou a Slovenskem. I přes nepříznivé skutečnosti z minulosti, kdy jsem se zasadila o proplacení prostředků českým příjemcům, byly v minulém týdnu schváleny první partnerské projekty z nového programu. O tuto spolupráci je velký zájem mezi žadateli a to mě těší,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Jako příklad schváleného projektu na podporu kulturního dědictví lze uvést projekt s názvem „Lávka přes řeku Moravu včetně přístupové komunikace v archeologickém parku Mikulčice – Kopčany“, jenž naplňuje dlouhodobý koncept přeshraničního archeoparku, který aspiruje na označení „Evropské dědictví“. Ve spolupráci Jihomoravského a Trnavského kraje bude vybudováno propojení mezi Mikulčicemi a Kopčany pro cyklisty, pěší návštěvníky i místní obyvatele v rámci unikátní lokality památek slovanského hradiště Velká Morava. Bude vystavěna lávka v délce 143 m přes hraniční řeku Moravu a návazné přístupové komunikace v celkové délce 3,1 km s vyznačením 8,5 km nové cyklotrasy, která se napojí na stávající infrastrukturu. Projekt umožní společný rozvoj lokality s využitím místního potenciálu kulturních a přírodních atraktivit. Podpora tomuto projektu činí 3,2 mil. EUR, tedy asi 85 mil. Kč.

Ochrana biodiverzity

Mezi projekty zaměřenými na ochranu biodiverzity patří projekt s názvem „Společně za posílení a ochranu biodiverzity Strážovských vrchů a Bílých Karpat“  partnerů LESY Slovenskej republiky, š.p. a Lesy České republiky, s.p. Nosnou aktivitou projektu je realizace společných opatření k uchovaní a zvyšovaní četnosti druhů a vytvoření vhodných podmínek pro jejich další výskyt, monitoring a příprava koncepce pro omezení invazních druhů. Dále je projekt zaměřen na péči o lesní společenství a jeho druhové složení. Jeho součástí je také investice do krajinných prvků přispívajících k zmírnění klimatických změn v regionu. Podpora u tohoto projektu činí 657 tis. EUR, tedy asi 17 mil. Kč

Příkladem projektu pro zlepšení možností uplatnění na trhu práce je projekt s názvem „Přeshraniční spolupráce jako nástroj přípravy absolventů odborných škol“ partnerů Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov a Stredná odborná škola automobilová, Trnava. Projekt umožní zavedení nových forem výuky v oborech diagnostiky poruch motorů benzinových, dieselových a elektromotorů v souvislosti s 3D tisky a v oblasti slévárenství. Všechny zmíněné oblasti vybaví studenta v teoretické a praktické rovině, součástí výuky budou také exkurze v podnicích. Absolventi  partnerských škol se lépe uplatní na trhu práce v regionu příhraničí, kde je trvale vysoká nezaměstnanost. Podpora ERFF činí 329 tis. EUR, tedy skoro 9 mil. Kč

Celková alokace programu přesahuje 90,1 mil EUR, tj. asi 2,4 mld. Kč, přičemž v prvních výzvách bylo rozdělováno celkem téměř 40 mil. EUR (téměř 1 mld. Kč). Předloženo bylo celkem 256  žádostí v celkovém objemu 108,1 mil. EUR, což ukazuje skutečně velký zájem o program. Seznam podpořených projektů naleznete v nejbližších dnech na stránkách programu.