Domů Dění v regionech Brno vydalo z...

Brno vydalo zprávu o stavu města. Ukazuje zajímavá čísla

Město Brno se rozhodlo inspirovat pravidelnými zprávami o stavu unie, které využívají američtí prezidenti i předseda Evropské komise. Zpráva o stavu města popisuje současný stav Brna z pohledu vybraných ukazatelů, které jsou důležité pro dlouhodobý rozvoj města. Informace budou sloužit ke každoročnímu představení stavu, jak se město ze strategického pohledu reálně rozvíjí.

 „Pokud chceme zodpovědně plánovat rozvoj Brna do budoucna, je nezbytné znát současné trendy ve městě. Dnes chceme na data o Brně především upozornit, protože se stanou odrazovým můstkem pro tvorbu strategie města do roku 2050,“ dodal primátor statutárního města Brna Petr Vokřál.

Město každoročně sbírá spoustu statistických a sociologických údajů o městě. Jsou k dispozici v úhledných tabulkách a grafech v tištěné i elektronické formě. Máme však podezření, že nejsou srozumitelné občanům. Proto jsme z dat za rok 2017 vybrali pár čísel, kterým jsme dali grafickou podobu. Chtěli bychom, aby každý obyvatel znal důležité informace o svém městě,“ uvedl náměstek pro oblast Smart City Jaroslav Kacer.

Zpráva o stavu města je metodologicky členěna na tři oblasti, které jsou vzájemně provázané. První oblast, která se věnuje zdrojům, vypovídá o možnostech a limitech rozvoje města. Patří sem např. obyvatelstvo, doprava, zdroje vody, odpadové hospodářství a zásobování energiemi.

Atraktivní místo pro život

Druhá oblast reprezentuje pohled obyvatel a občanů města na kvalitu života. Jsou zde vybrány ukazatele, na základě kterých je Brno prezentováno jako atraktivní místo pro život. Hodnotí se zde zeleň, dostupnost bydlení, veřejná prostranství, ekonomické příležitosti a zaměstnanost.

Třetí oblast se věnuje správě města. Brno je centrem aglomerace s více než 750 tisíci obyvateli. Samotné město se územně člení na 29 městských částí. Trendy směřují k elektronizaci úřadu, průmysl 4.0 bude mít dopad i na podobu správy města. Výsledkem bude efektivní veřejná správa, která poskytuje kvalitní a dostupné služby na vysoké odborné úrovni.

Novinkou ve sledovaných datech je také využití nových možností jejich sběru. Město využívá nejen tradiční statistické zdroje, ale také alternativní. Těmi jsou například data mobilních operátorů, realitní servery a dopravní servery nebo společnost Google.

Jaké data a informace obsahuje zpráva BRNO2017?

• Během pracovního dne je v Brně přítomno 540 tisíc obyvatel. Naopak o víkendech zůstává v Brně jen 350 tisíc obyvatel. • Brno má jeden z nejlepších systémů veřejné hromadné dopravy v Evropě. V poměru ceny a výkonu i v obslužnosti jednotlivých částí. Nicméně například stávající kolejový systém hromadné dopravy v Brně je již na svém maximu. • Od roku 1990 došlo v Brně k 2,5násobnému nárůstu počtu aut. • Za 16 let sledovaného období se snížila spotřeba vody o téměř 20 litrů os./den. • Dle analýzy dat poskytnutých realitním serverem Sreality.cz došlo k meziročnímu nárůstu prodejní ceny 1 m2 o cca 3 000 Kč na 46 900 Kč. • Údaj o celkovém počtu osob bez domova roste. Nárůst mezi lety 2010 a 2014 činí celkem 596 osob, což je téměř trojnásobný nárůst oproti rokům 2006 a 2010. • Hrubý domácí produkt je jedním ze základních ukazatelů vyspělosti ekonomiky, Brno dosahuje 133 % průměru EU. • Mzdy, ačkoliv stále stoupají, jsou nižší než v Praze či Bratislavě a výrazně nižší než ve Vídni. Průměrný plat ve městě je 28 484 Kč.

S vydáním Zprávy o stavu města je spojeno spuštění nulté fáze kampaně tvorby Strategie města do roku 2050 nazvané #BRNO2050 I Město pro příští generace. Kampaň pak bude naplno spuštěna symbolicky na den dětí 1. června 2017.

Příprava Strategie Brna do roku 2050

V březnu se uskutečnilo v areálu brněnských veletrhů první setkání městského ekosystému. Ten tvoří město Brno (politická reprezentace, úřad, městské části, organizace a společnosti) spolu se svými přirozenými partnery z řad akademické, podnikatelské a neziskové sféry a zejména aktivními jednotlivci.

V pondělí se setkáváme také se zástupci městského ekosystému, kteří se shodnou na ambasadorech a jejich zástupcích pro jednotlivé části – Vědecké Brno (BSP), Podnikatelské Brno (BBA), nevládní Brno (BNO), Aktivní Brno (BSCC), Brněnská samospráva (BMM) a Víceúrovňové Brno (NEGL). Tito ambasadoři budou rozhodovat o garantech jednotlivých hodnot ve Strategii Brno 2050 a také o prioritách nové strategie, které budou veřejnosti představeny v červnu. Městský ekosystém bude hrát roli poradního orgánu pro město. Hlavní úlohou garantů je doporučovat městu priority a odborné garanty jednotlivých hodnot ve Strategii Brno 2050.

Na začátku května se uskuteční setkání vnitřního ekosystému města, kde budou zástupci města, městských částí, městských organizací a městských společností společně rozpracovávat jednotlivé hodnoty nové městské strategie Brno 2050 a doporučovat priority. Dne 10. května se sejde vnější ekosystém, který bude dále rozpracovávat tyto hodnoty z pohledu akademického sektoru, podnikatelské veřejnosti, neziskových organizací a aktivních občanů.